நதியிடம் ஓர் விண்ணப்பம்

வரம்புகளையும் wild-river-frank-lee-hawkins-eastern-sierra-gallery
குதிரைகளாக
நினைத்துக்கொள்கிறோம்
கஞ்சி கூழ்கூட
அதன் மடியில் வைத்து
உண்பதில் ஒரு பூரிப்பு.
அதன் முதுகின்மேல்
சேற்றில் புதைந்த கால்
காவலாளிபோல்
கவனிப்பாக இருக்கிறது
நாலு மைல் தொலைவில்
நதியென படுக்கும்
நீர்த்தொட்டி
எம்  வயலை தடவிச்செல்வதாக
ஒரு எதிர்பார்ப்பு
களைத்து வரும் நதி
முன்வரிசையில் இருக்கும்
வரப்பை நிறைத்துவிட்டு
இரவுநேர மின்வெட்டாய்
போனபின்
எங்கள் குடல்பாட்டிலை
நிரப்புகிறது
ஊர்ந்து வெளித்தள்ளும்
உமிழ்நீர்க்கற்றைகள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *