ஒலிப்பேழை

ஒலிப்பேழை: கடிதம் 2

It was a brilliant and remarkable story. I almost read it three times and its remains in my mind passionately. After the first reading, I felt scary to search information on Mona Fandey in Google. The writer, M.Navin had created terrifying and curiosity feeling among the readers. I feel bloodcurdling when the narrator played the cassette. I was expecting to hear something from it but it was a mystery music, listened by Ismail. The song was especially composed and sang by Mona Fandey for her die-hearted fan (Ismail). I also feel that she is still alive in the musical world. This, we can see clearly through the parrot’s reaction while listening to the music. Animals can explore the complex mysteries of the animals’ consciousness.

Continue reading

ஒலிப்பேழை: கடிதம்

சிறுகதை: ஒலிப்பேழை

நவின், ஏன் ஒலிப்பேழையை மறுபடி மறுபடி வாசிக்கிறேன் என என்னையே நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது என்னை ஈர்க்கும் இடம் எது என ஆராய்கிறேன். நேற்று மனைவியிடம் கதையை வாசித்து காட்டினேன். இன்று அவள் மறுபடி வாசித்ததாக சொன்னாள். கதையில் எதை தேடுகிறேன் என என்னை நானே கேட்டுப்பார்க்கிறேன்.

Continue reading